Meld uw LFg waarneming altijd!

Het melden van laagfrequent geluid is zeer belangrijk. Zonder deze meldingen, staan we minder sterk om iets te doen tegen dit groeiende probleem.

Stichting Laagfrequent Geluid geeft het volgende aan:

Stichting Laagfrequent GeluidAls u overlast heeft van laagfrequent geluid, maak er in ieder geval melding van en laat het niet bij één melding zitten. U bent in ieder geval slachtoffer en dient serieus genomen te worden ! En hoewel een lastige materie, er kan wellicht wat aan gedaan worden. Als de gedupeerde maar zijn klachten kenbaar maakt, de bron gevonden wordt en de veroorzaker zijn verantwoordelijkheid neemt.
Gaat het om een duidelijk aanwijsbare bron ín uw woning of complex en is er een duidelijke verantwoordelijke, zoals de eigenaar / verhuurder van een appartementen gebouw, meld het dan daar. En geef niet op, laat het onderzoeken.

Meld uw LFg waarneming altijd bij Stichting Laagfrequent Geluid via de onderstaande link:

https://www.laagfrequentgeluid.nl/wordpress/meldingsformulier/

Melding maken bij Gemeente/GGD.

GGD Laag Frequent GeluidDe milieu afdeling van uw gemeente. Meestal hebben zij niet de expertise, maar de gemeente heeft wel zorgplicht voor haar inwoners ! Laat u niet afschepen met een bezoek van een ambtenaar die zegt niets te horen ! Logisch, niet iedereen is in staat laagfrequent geluid waar te nemen. Maar daarom is het er nog wél! Laat de gemeente dus een meting uitvoeren, hetzij door henzelf, hetzij door een, door hen, in te huren, bureau.

De milieu afdeling van uw provincie. Deze hebben nog wel eens de neiging zich te onttrekken aan de problematiek met de opmerking ‘niet-bevoegd’ gezag te zijn. Met andere woorden “wij gaan daar niet over”. Vaak klopt dat niet en bovendien heeft ook de provincie zorgplicht voor haar burgers. Laat u zich dus hier ook niet afschepen, maar vraag onderzoek, metingen.

http://www.vrominspectie.nl/contact/vrominspectie_meldpunt/index.aspx,

Het meldpunt van de milieu inspectie van het ministerie van, voorheen, VROM, tegenwoordig Infrastructuur en Milieu. Dit meldpunt is het front office van de VROM-Inspectie voor signalen en meldingen over de naleving en uitvoering van VROM wet- en regelgeving en heft de volgende taken:
ontvangen, registreren en beoordelen van signalen en meldingen;
uitzetten van meldingen bij de juiste afdeling van de VROM-Inspectie informatie en advies geven.

In geval van uw vermoeden dat het met de winning van delfstoffen heeft te maken, meld het dan ook bij het Staatstoezicht op de Mijnen, ministerie van Economische Zaken. Hun missie is ‘Het zeker stellen dat de delfstofwinning op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd’. Contactadres op gebied van overlast door laagfrequent geluid door de delfstoffenindustrie is sodm@minez.nl.

Maak ook melding bij de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) en de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Deze instanties zijn belangrijk als het gaat om het adviseren van de overheid. Let wel, net als bijvoorbeeld de werkgroep Laagfrequent Geluid Zuid-Limburg, bagatelliseren zij de problematiek nogal en adviseren zij slechts een psychische oplossing voor gehinderden. Daarbij is hun houding vaak betweterig en denigrerend naar getroffenen toe. Dus melding maken, ja, men moet weten wat er aan de hand is, maar verwacht geen werkelijk begrip of oplossing.

Melding maken bij uw omgevingsdienst. 

Omgevingsdienst Laagfrequent Geluid

Iedereen heeft baat bij een schoon, veilig en gezond leefmilieu. Overheid, inwoners en bedrijven zijn dan ook aan elkaar verplicht hier goed voor te zorgen. Milieuregels waarborgen deze zorg. De omgevingsdienst controleert of bedrijven en inwoners zich aan de (milieu)regels houden.

Hieronder vindt u de omgevingsdienst in uw regio:

https://www.omgevingsdienst.nl/OverODNL/Omgevingsdiensten+ODNL/default.aspx